Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
UZP SI 02 - dane z rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w zakresie: zamawiający, przedmiot zamówienia, informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym, procedura
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Zamówień Publicznych
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Zamówień Publicznych Raz w roku do 30 czerwca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami. Dane identyfikacyjne. Dane adresowe i terytorialne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021