Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
MSWiA PSZOZ ZiSB 02 – dane o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie składników rachunku zysków i strat
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący rachunku zysków i strat oraz bilansu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Raz w roku do 31 sierpnia 2021 r. za I półrocze 2021 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń. Podatek dochodowy (księgowy). Odsetki (koszty). Inne koszty finansowe. Inne przychody finansowe. Odsetki (przychody). Dywidendy i udziały w zyskach – RZiS. Inne koszty operacyjne. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty). Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty). Zużycie materiałów i energii. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług). Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody). Dotacje. Inne przychody operacyjne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021