Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NBP PEGAZ 06 - dane dotyczące napływu kapitału do Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 30 września 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. - dane skorygowane;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021