Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KOBiZE-IOŚ PIB 04 - dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych i głównych zanieczyszczeń powietrza dla przemysłu, sektora usług oraz gospodarstw domowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący emisji gazów cieplarnianych i innych substancji;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Raz w roku do 17 września 2021 r. za lata 2010-2019 - dane uzupełnione bądź ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zanieczyszczenie powietrza.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021