Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SOW EPP 01 - dane o podmiotach wpisanych do ewidencji partii politycznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Sądu Okręgowego w Warszawie
Źródło danych:
Ewidencja partii politycznych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Sąd Okręgowy w Warszawie Raz w roku do 29 stycznia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021