Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
UKE SFK 01 – dane dotyczące dochodów z tytułu: udzielonych koncesji (UMTS), rocznej opłaty telekomunikacyjnej, opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości, rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością, rocznej opłaty za prawo do wykorzystania zasobów numeracji
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Komunikacji Elektronicznej 2 razy w roku do 10 marca 2021 r. za rok 2020 – dane wstępne, do 15 lipca 2021 r. za rok 2020 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pozostałe opłaty (m. in.: koszty upomnienia, opłata za dokumentację przetargową, opłata za dokumentację konkursową). Opłaty za egzaminy i za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych. Opłaty za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji. Opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości, jeżeli wybór podmiotu nastąpił w drodze przetargu, aukcji i konkursu na częstotliwość. Opłata telekomunikacyjna. Wpływy z opłat za koncesje. Opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości i dysponowania częstotliwością w rezerwacji
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021