Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
UG RM 01 - dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów gmin
Źródło danych:
Rejestry mieszkańców;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin Raz w roku do 29 stycznia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Olsztynie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Numer PESEL. Obywatelstwo. Płeć. Stan cywilny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021