Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.01
2. Temat badania
Stan zdrowia ludności. Monitoring zdrowia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na ocenę wybranych aspektów sytuacji zdrowotnej ludności kraju oraz prezentacja zestawu wskaźników służących do monitorowania stanu zdrowia ludności i dokonania porównań międzynarodowych w ramach współpracy z Unią Europejską i Światową Organizacją Zdrowia.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja państwowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Osoby leczone ambulatoryjnie oraz hospitalizowane, niepełnosprawne oraz członkowie gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach..

7. Zakres przedmiotowy

Tablice trwania życia. W badaniach MZ Liczba stwierdzonych nowych przypadków zachorowań, w tym dla niektórych chorób zakaźnych. Informacje o urodzeniach. Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem zarówno wskaźników obiektywnych, jak i subiektywnych ocen respondentów). Porównywalne na poziomie UE wskaźniki z zakresu rozkładu dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia (w tym wskaźniki strukturalne). Zachorowalność na wybrane choroby, przyczyny hospitalizacji, oczekiwana długość życia w zdrowiu. Dane o ludności i rezydentach. W badaniach MZ: dane o osobach posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego pracujących w urzędach administracji rządowej i samorządowej, NFZ, na uniwersytetach medycznych i w innych szkołach wyższych kształcących kadrę medyczną, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz stacjach krwiodawstwa. W badaniach MZ: dane o lekarzach, lekarzach dentystach, pielęgniarkach i położnych pracujących w podmiotach leczniczych. Prognoza ludności. Hospitalizowani.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zestaw danych służących do oceny stanu zdrowia za lata 2009-2016, zgodny z zaleceniami Komisji EU, zawierający szeroki zestaw danych statystycznych dotyczących wybranych aspektów zdrowotności, a ponadto dane demograficzne (m.in. urodzeń, zgonów i trwania życia) oraz stylu życia, usług świadczonych przez służbę zdrowia..
Zachorowalność na wybrane choroby, przyczyny hospitalizacji, oczekiwana długość życia w zdrowiu, w przekrojach: województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r. (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Monitoring Zdrowia - Zdrowie i ochrona zdrowia (June 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Stan zdrowia ludności - Zachorowania na wybrane choroby (September 2019).