Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.09
2. Temat badania
Apteki
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o aptekach i punktach aptecznych, ich typach, rozmieszczeniu, czasie pracy placówek oraz o osobach pracujących, w tym o farmaceutach.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Regionalne programy operacyjne,
 • Strategie rozwoju województw.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa - centralna,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja samorządowa - powiat,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do klasy 47.73, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD .

7. Zakres przedmiotowy

Apteki. Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Apteki i punkty apteczne oraz osoby w nich pracujące, w przekrojach: formy własności, województwa, podregiony, powiaty i gmin.
Apteki ogólnodostępne, w przekrojach: formy własności, województwa, podregiony, powiaty i gmin.
Apteki zakładowe, w przekrojach: województwa, podregiony, powiaty i gmin.
Punkty apteczne, w przekrojach: formy własności, województwa, podregiony, powiaty i gmin.
Przystosowanie apteki do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: formy własności, województwa, podregiony, powiaty i gmin.
Przystosowanie punktu aptecznego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: formy własności, województwa, podregiony, powiaty i gmin.
Apteki i punkty apteczne na wsi i sprzedaż wysyłkowa, w przekrojach: formy własności, województwa, podregiony, powiaty i gmin.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r. (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Apteki i punkty apteczne (May 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia - Apteki i punkty apteczne (June 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - OECD Health Statistics - Health (June 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Health care (October 2020).