Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.43 Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol
1.43.02
2. Temat badania
Innowacje w przemyśle
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012 z dnia 26 października 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania decyzji nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
 • Strategia Rozwoju Polski Południowej,
 • Regionalne programy operacyjne,
 • Strategie rozwoju województw,
 • Strategia Rozwoju Polski Zachodniej,
 • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej,
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. Własność intelektualna. Transfer technologii. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Produkcja wyrobów i usług przemysłowych. Cechy grup przedsiębiorstw. Pracujący, w tym zatrudnieni. Metrologia. Działalność w dziedzinie nanotechnologii. Działalność w dziedzinie biotechnologii. Rodzaj prowadzonej działalności. Cechy organizacyjno-prawne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Udział w ogóle przedsiębiorstw: aktywnych innowacyjnie, innowacyjnych (w zakresie innowacji, produktowych, procesowych), korzystających z publicznego wsparcia na działalność innowacyjną, współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej; udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w przekrojach: sekcja i dział PKD, wielkość przedsiębiorstw, regiony, poziom technik.
Transfer technologii, w przekrojach: według wybranych rodzajów oraz grup krajó.
Nakłady na działalność innowacyjną, w przekrojach: rodzaje działalności innowacyjnej, źródła finansowania nakładów, sekcje i działy PKD, wielkość przedsiębiorstw, regiony, poziomy technik.
Ochrona własności intelektualnej, w przekrojach: sekcja i dział PKD, wielkość przedsiębiorstw, regiony, poziom technik.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018 (December 2019),
 • Nauka i technika w 2018 r. (March 2020),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019).
Informacje sygnalne
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016-2018 (October 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Nauka i Technika - Działalność innowacyjna (October 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne - Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw (December 2019),
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Badania i innowacje (December 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne - Nakłady na działalność innowacyjną (December 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Community innovation survey (January 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne - Przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz z sektora usług (December 2019).