Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.43 Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol
1.43.12
2. Temat badania
Biotechnologia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw nauki

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji statystycznych do analiz na potrzeby organizacji międzynarodowych (OECD i Eurostatu). Badanie pozwoli na określenie poziomu świadczonych dóbr i usług z zastosowaniem metod biotechnologicznych oraz na ocenę krajowego potencjału badawczego i gospodarczego – na podstawie opracowanych przez OECD międzynarodowych standardów metodologicznych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012 z dnia 26 października 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania decyzji nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Rozwoju Polski Centralnej.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - centralna,
 • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki/instytucje budżetowe jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w których przeważający rodzaj działalności jest zaklasyfikowany według PKD jako badania naukowe i prace rozwojowe; inne podmioty, w których prowadzona jest działalność badawcza i rozwojowa w dziedzinie biotechnologii; szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie biotechnologii (prace B+R i/lub produkcja), lub w których prowadzona jest działalność w dziedzinie biotechnologii obok innej przeważającej działalności, bez względu na liczbę pracujących, przedsiębiorstwa niefinansowe.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność badawcza i rozwojowa. Działalność w dziedzinie biotechnologii. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Nakłady na działalność B+R w jednostkach naukowych, w przekrojach: źródła finansowania, rodzaj nakładów, rodzaj działalnośc.
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w dziedzinie biotechnologii, w przekrojach: klasy wielkości, zatrudnieni, nakłady na działalność w dziedzinie biotechnologi.
Współpraca partnerska w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii, nakłady zewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii, wynalazki zgłoszone do opatentowania i uzyskane patenty w dziedzinie biotechnologii, w przekrojach: obszar zastosowania biotechnologii, liczba patentów i wynalazków, sektor.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Nauka i technika w 2018 r. (March 2020).
Informacje sygnalne
 • Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2018r. (November 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Nauka i Technika - Biotechnologia (January 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza OECD - Science, Technology and Patents (October 2020).