Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.04
2. Temat badania
Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw energii

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych (z uwzględnieniem energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych) oraz zastosowanych technikach i urządzeniach mających wpływ na efektywność energetyczną. Wykonanie badania pozwoli na poprawę jakości i dokładności krajowych bilansów energii oraz ocenę potencjału poprawy efektywności energetycznej sektora gospodarstw domowych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 147/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania aktualizacji miesięcznych i rocznych statystyk dotyczących energii,
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania rocznych statystyk dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • NBP,
 • Sejm, Senat,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - centralna,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • administracja państwowa.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy

Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych. Charakterystyka gospodarstw domowych. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe. Ciepło i energia elektryczna. Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Liczba mieszkań, powierzchnia użytkowa, liczba izb, mieszkania wyposażone w instalacje sanitarno-techniczne, podstawowe wskaźniki dotyczące warunków mieszkaniowych: przeciętna liczba izb w mieszkaniu, powierzchnia użytkowa mieszkania i na osobę oraz przeciętna liczba osób na mieszkanie i na izbę.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Charakterystyka gospodarstw domowych (liczba osób, powierzchnia mieszkania, charakterystyka budynku), w przekrojach: kra.
Wyposażenie w urządzenia zużywające paliwa i energię, w przekrojach: kra.
Sposób ogrzewania mieszkania i przygotowania ciepłej wody, w przekrojach: kra.
Prywatne środki transportu, w przekrojach: kra.
Zużycie poszczególnych nośników energii wg kierunków użytkowania, w przekrojach: kra.
Wydatki na paliwa i energię, w przekrojach: kra.
Charakterystyka paliw z biomasy oraz urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, pompy ciepła), w przekrojach: kra.
Efektywność energetyczna w gospodarstwach domowych, w przekrojach: kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 r. (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Energy (November 2019).