Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.05
2. Temat badania
Gospodarowanie materiałami
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnej organom państwa i administracji publicznej oraz podmiotom gospodarki narodowej, a także społeczeństwu do analizy i oceny zaopatrzenia gospodarki w materiały, opracowywanie bilansów krajowych materiałów, dostaw materiałów na zaopatrzenie kraju, określenie głównych kierunków zużycia materiałów na wytworzenie produktów oraz poziomu zapasów materiałów, analiza i ocena gospodarowania podstawowymi odpadami metalicznymi i niemetalicznymi nadającymi się do recyklingu.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja państwowa,
 • inny użytkownik,
 • Sejm, Senat,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - centralna,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej zużywające materiały, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji D, E, F (z wyłączeniem grupy 41.1), do działu 01 (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 52, 58, 61. Podmioty gospodarki narodowej zużywające materiały, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji B, do działu 10, 11, 12, 14, 19, 49, 50, 51. Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie skupu i sprzedaży odpadów nadających się do recyklingu. Podmioty gospodarki narodowej wytwarzające odpady nadające się do recyklingu, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji E, F, do działu 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 49, 50, 51, 58, do klasy 84.24, 84.25. Podmioty gospodarki narodowej wytwarzające odpady nadające się do recyklingu, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji B, D, do działu 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30.

7. Zakres przedmiotowy

Gospodarowanie materiałami. Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych (dane miesięczne). Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne). Zapasy wyrobów gotowych u producenta. Informacje w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zużycie materiałów na wszystkie cele: produkcyjno-eksploatacyjne, budowlano-montażowe i inne (np. na cele socjalne), w ujęciu ilościowym i wartościowym oraz zapas materiałów w ujęciu ilościowym, w przekrojach: wybrane materiały według PKWiU - kraj (w ujęciu ilościowym), według PKD (poziom sekcje, działy, grupy, klasy), województwa, sektory własnośc.
Bilanse krajowe materiałów, dostawy materiałów na zaopatrzenie kraju w ujęciu ilościowym, w przekrojach: wybrane materiały według PKWiU - kra.
Obrót odpadami nadającymi się do recyklingu w ujęciu ilościowym - zapas (początkowy i końcowy), przychód z własnej działalności, skup od dostawców krajowych (w tym od jednostek produkcyjnych i handlowych), import, zużycie własne, sprzedaż odbiorcom krajowym (z tego jednostkom produkcyjnym i handlowym), eksport, ubytki naturalne i straty, w przekrojach: odpady nadające się do recyklingu według PKWiU - kraj w podziale na jednostki produkcyjne i handlowe, według PKD (poziom, sekcje, działy, grupy, klasy), województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Gospodarka materiałowa w 2018 r. (October 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).