Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.16
2. Temat badania
Rachunki emisji do powietrza
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw środowiska

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza w ramach europejskich rachunków ekonomicznych środowiska w sposób zgodny z systemem rachunków narodowych.
Dane pozyskuje się na potrzeby krajowe i międzynarodowe (KE-Eurostat).
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa - centralna,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • Sejm, Senat,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej emitujące do powietrza gazy i pyły..

7. Zakres przedmiotowy

Zanieczyszczenie powietrza.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Szacunki emisji gazów cieplarnianych i głównych zanieczyszczeń powietrza z gospodarki narodowej (dwutlenek węgla bez biomasy, dwutlenek węgla pochodzący z biomasy, podtlenek azotu, metan, perfluorowęglowodory, fluorowęglowodory, sześciofluorek siarki, tlenki azotu, niemetanowe lotne związki organiczne, tlenek węgla, pył zawieszony < 10 mikrometrów, pył zawieszony < 2,5 mikrometra, dwutlenek siarki, amoniak), w przekrojach: klasyfikacja NACE Rev.2, gospodarstwa domow.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ochrona środowiska 2019 (November 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Environment - Air emissions inventories (April 2020).