Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.05
2. Temat badania
Powierzchnia zasiewów
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących powierzchni zasiewów poszczególnych upraw zbóż, roślin oleistych, buraków cukrowych, roślin włóknistych i innych upraw przemysłowych, ziemniaków, strączkowych pastewnych według gatunków, upraw pastewnych na gruntach ornych, warzyw, truskawek oraz pozostałych upraw.
Wyniki zostaną wykorzystane do oszacowania produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych oraz dla zaspokojenia potrzeb krajowych i międzynarodowych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG).

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej które są użytkownikami użytków rolnych. Gospodarstwa rolne osób fizycznych które są użytkownikami użytków rolnych.

7. Zakres przedmiotowy

Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów. Kształtowanie liczby i wielkości gospodarstw rolnych (w tym ekologicznych). Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika. W oparciu o dane pozyskane w Systemie Jednostek Statystycznych tworzone są zharmonizowane operaty do badań statystycznych będące narzędziem do przygotowania i koordynacji badań statystyki publicznej. Operat obejmuje między innymi dane identyfikacyjne, adresowe, prawno-organizacyjne, określające przedmiot działalności.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Powierzchnia zasiewów poszczególnych upraw rolnych i niektórych upraw ogrodniczych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa; sektory własności; uprawy i grupy upraw; grupy obszarowe gospodarstw i upra.
Powierzchnia zasiewów upraw rolnych, pastewnych oraz warzyw gruntowych i truskawek, w przekrojach: kraj, województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rolnictwo w 2018 r. (June 2019),
  • Wyniki produkcji roślinnej w 2018 r. (April 2019),
  • Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2018 r. (March 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
  • Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 r. (May 2019).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Produkcja roślinna (May 2019).