Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.08
2. Temat badania
Gospodarka rybna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw rybołówstwa

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o rybołówstwie morskim i rybactwie śródlądowym.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 466).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja państwowa.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowejdo grupy 03.2, do klasy 03.11, 03.12. Statki rybackie. Grupy przedsiębiorstw.

7. Zakres przedmiotowy

Informacje o statku rybackim. Materiał zarybieniowy w akwenach śródlądowych. Obwody rybackie. Połowy w akwenach śródlądowych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Produkcja i sprzedaż materiału obsadowego pochodzącego z chowu lub hodowli w akwenach śródlądowych. Produkcja z urządzeń do chowu i hodowli ryb, skorupiaków i mięczaków oraz wylęgarni i podchowalni. Przetwórstwo rybne. Urządzenia do chowu i hodowli ryb, skorupiaków i mięczaków.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje o statkach rybackich: przychody, koszty wartości środków trwałych, inwestycje, zatrudnienie, w przekrojach: typy statkó.
Działalność przetwórstwa rybnego, źródła i wielkość zaopatrzenia w surowiec rybny, przychody, koszty stałe i zmienne produkcji, wartość środków trwałych, wykorzystanie zdolności produkcyjnych, inwestycje, zatrudnienie.
Przychody z działalności przetwórstwa rybnego, wielkość produkcji, ceny jednostkowe wyrobów, w przekrojach: rodzaje wyrobó.
Liczba gospodarstw rybackich, powierzchnia stawów rybnych i powierzchnia śródlądowych wód powierzchniowych, ilość ryb, skorupiaków i mięczaków słodkowodnych z chowu i hodowli oraz z połowów w śródlądowych wodach powierzchniowych, ilość i wartość materiału zarybieniowego wprowadzonego do śródlądowych wód powierzchniowych, w przekrojach: makroregiony, województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Baza Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni - Morska gospodarka rybna (October 2019).
Tablice publikacyjne
  • Tablice wynikowe z zakresu rybactwa śródlądowego (December 2019).