Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.19
2. Temat badania
Bilanse produktów rolniczych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do zobrazowania, analizy i oceny zależności oraz powiązań między wielkością produkcji rolniczej a sposobem rozdysponowania produktów rolniczych oraz określenia wielkości ich spożycia, a także monitorowania zmian w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zapewnienia danych statystycznych dla organizacji międzynarodowych (UE, Eurostatu, OECD) i krajowych, badaniu podlegają bilanse gospodarcze, rynkowe i zbiorcze dotyczące produktów rolniczych pochodzenia roślinnego (zbóż, ziemniaków, roślin strączkowych i oleistych, warzyw, owoców, buraków cukrowych, cukru), zwierzęcego (żywca rzeźnego, mięsa i podrobów, mleka, produktów mlecznych, jaj, ryb).
Bilanse obejmują po stronie przychodowej - produkcję krajową i import, a po stronie rozchodowej - spożycie, spasanie, zużycie przemysłowe, eksport, ubytki i straty oraz różnicę zapasów. Bilans pasz stanowi zestawienie podaży pasz pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego w powiązaniu z zapotrzebowaniem poszczególnych gatunków zwierząt na składniki pokarmowe (energię i białko).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Zasoby przyrody bilansowe rozliczenie fizycznych rozmiarów produkcji rolniczych według głównych kierunków rozdysponowania.

7. Zakres przedmiotowy

Bilans ryb i owoców morza. Przewidywana powierzchnia zasiewów zbóż, roślin okopowych oraz powierzchni trwałych użytków zielonych. Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika. Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów. Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Wydatki gospodarstw domowych na kulturę, wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt audiowizualny. Kształtowanie liczby i wielkości gospodarstw rolnych (w tym ekologicznych). Kierunki i formy zagospodarowania mienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2); zmiany zachodzące w grupach obszarowych według sektorów i form własności - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2); inne grupowania według potrzeb. Powierzchnia zasiewów poszczególnych upraw rolnych i niektórych upraw ogrodniczych. Powierzchnia zasiewów upraw rolnych, pastewnych oraz warzyw gruntowych i truskawek. Powierzchnia, plony i zbiory upraw rolnych. Dane dla Eurostatu (baza COMEXT). Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych (dane miesięczne). Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne). Zapasy wyrobów gotowych u producenta. Zapasy towarów w przedsiębiorstwach handlowych. Pogłowie zwierząt gospodarskich (poza świniami), produkcja zwierzęca (żywiec, mięso, mleko, jaja, wełna, miód), urodzenia i padnięcia bydła. Pogłowie świń, produkcja żywca i mięsa wieprzowego, urodzenia prosiąt, padnięcia świń. Liczba nałożonych jaj wylęgowych według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania piskląt i typu użytkowego, liczba wylężonych piskląt według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania i typu użytkowego. Powierzchnia, plony i zbiory upraw sadowniczych i warzywniczych według gatunków. Informacje w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wielkości absolutne produktów rolniczych w tys. ton: przychody (produkcja krajowa, import), rozchody (eksport, zużycie krajowe), różnica zapasów, w przekrojach: kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
  • Rolnictwo w 2018 r. (June 2019),
  • Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 r. (November 2019).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Rolnictwo (November 2018),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza FAO - Bilanse produktów rolniczych (July 2019).