Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.34
2. Temat badania
Działalność weterynaryjna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Główny Lekarz Weterynarii

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności organów Inspekcji Weterynaryjnej obrazujących stan sanitarny obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego, liczbę przeprowadzonych kontroli w podmiotach nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną, skalę nałożonych kar pieniężnych i mandatów karnych oraz spraw skierowanych do organów ścigania, badanie zwierząt i mięsa, stwierdzone choroby lub zmiany chorobowe oraz ocenę mięsa, jak również występowanie chorób zakaźnych zwierząt, jak również organizację i stanu kadr.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty prowadzące działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną. Terenowe jednostki weterynaryjnej administracji rządowej.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność weterynaryjna. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kary za przekroczenie przepisów z zakresu weterynarii, w przekrojach: podstawa prawna; liczba; kwot.
Stan obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego, w przekrojach: rodzaj obiektu; rodzaj wymagań; liczb.
Organizacja i stan kadr Inspekcji Weterynaryjnej, w przekrojach: rodzaje wewnętrznych jednostek organizacyjnych; rodzaj wykształcenia; liczb.
Podmioty nadzorowane, w przekrojach: przeprowadzone kontrole; rodzaj prowadzonej działalności; stwierdzone niezgodności; podmioty poddane kontroli; podmioty, u których stwierdzono niezgodności; podmioty, w stosunku do których wszczęto postępowanie administracyjne lub karne; liczb.
Urzędowe badanie zwierząt i mięsa, w przekrojach: zbadane zwierzęta (przedubojowo); stwierdzone choroby zwierząt lub inne przyczyny, które mogą powodować uznanie mięsa za niezdatne do spożycia; stwierdzone choroby, zmiany chorobowe i pozostałości u zwierząt akwakultury; liczba; zbadane mięso (poubojowo.
Występowanie chorób zakaźnych zwierząt, w przekrojach: nazwa choroby; powiaty; miejscowości, w których stwierdzono chorobę; gospodarstwa, w których stwierdzono chorobę; stada, w których stwierdzono chorobę; zwierzęta w stadach, w których stwierdzono chorobę; gatunek zwierzęcia; zwierzęta zaszczepione z nakazu powiatowego lekarza weterynarii; zwierzęta poddane ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynari.
Osoby wyznaczone do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w przekrojach: podstawa prawna wyznaczenia, pełniona funkcja; liczb.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Tablice publikacyjne
  • Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej w 2018 r. (March 2019).