Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.01
2. Temat badania
Transport kolejowy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci kolejowej i potencjale przewozowym, o poziomie i strukturze usług przewozowych towarowych i pasażerskich.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2032 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 91/2003 w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych o towarach pasażerach i wypadkach (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 105).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Transportu,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej posiadające licencje na wykonywanie przewozów kolejowych i udostępnianie pojazdów trakcyjnych, zarządzające infrastrukturą kolejową i dworcami kolejowymi oraz Metro Warszawskie Spółka z o.o.

7. Zakres przedmiotowy

Sieć kolejowa. Tabor kolejowy i jego eksploatacja. Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Sieć kolejowa: długość eksploatowanych linii kolejowych (w tym w sieci TEN-T) w podziale na linie o znaczeniu państwowym i pozostałe, z wydzieleniem z ogólnej długości linii dwutorowych i więcej oraz linii zelektryfikowanych, długość torów szlakowych i głównych zasadniczych na których obowiązuje prędkość 120-160 km/h, powyżej 160 km/h, liczba stacji kolejowych, w tym węzłowych, stacji pasażerskich (w tym przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych), terminali towarowych, liczba czynnych dworców i przystanków osobowych (w tym przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych), w tym położonych w sieci TEN-T, w przekrojach: kraj, województw.
Tabor kolejowy, w przekrojach: rodzaje taboru kolejowego, wagony do przewozu podróżnych, zespoły trakcyjne i silnikowe oraz autobusy szynowe z wydzieleniem informacji o taborze przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, liczba zakupionych i liczba zmodernizowanych jednostek taboru, średni wiek taboru, kra.
Praca taboru kolejowego według rodzajów trakcji i rodzajów pociągów oraz brutto tonokilometry i pociągokilometry, w przekrojach: rodzaje pociągów, pociągokilometry pociągów osobowych (w podziale na pociągi regionalne, międzywojewódzkie.
Przewozy ładunków, w przekrojach: grupy ładunków (klasyfikacje: NST 2007 i towarów niebezpiecznych), kierunki komunikacji, rodzaj i liczba przesyłek, strefy odległości w komunikacji wewnętrznej oraz przewozy ładunków eksportowanych, importowanych i tranzytowych według grup ładunków, krajów ich przeznaczenia i pochodzenia; przewozy intermodalne według kierunków komunikacji w podziale na rodzaje jednostek ładunkowyc.
Przewozy pasażerów, w przekrojach: rodzaje biletów i taryf, rodzaje pociągów, klasy wagonów, rodzaje komunikacji (przewozy pociągami regionalnymi, międzywojewódzkimi i międzynarodowymi), z wydzieleniem przewozów w wagonach sypialnych oraz kuszetkach; przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowej według krajów przyjazdu i wyjazdu pasażerów w podziale na klasy wagonów, liczba pasażerów przewiezionych (odprawionych), kraj, województ.
Metro, w przekrojach: długość linii metra, liczba stacji metra, wagony metra (czołowe i pośrednie); liczba i nominalna pojemność, przeciętna dzienna liczba wagonów metra, wagonokilometry metra, pociągokilometry, liczba pasażerów metr.
Wydatki na infrastrukturę kolejową i tabor kolejowy (nakłady inwestycyjne, wydatki bieżące).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (August 2019),
 • Moduł "Porównania międzynarodowe" (February 2018, May 2018, August 2018, November 2018),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Informacje sygnalne
 • Przewozy ładunków i pasażerów 2018 r. (May 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Transport kolejowy (November 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Rail transport (December 2019).