Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.06
2. Temat badania
Poczta
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie i strukturze usług pocztowych i infrastrukturze pocztowej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa - centralna,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja państwowa,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • indywidualni odbiorcy krajowi.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność pocztową, Urząd Komunikacji Elektronicznej.

7. Zakres przedmiotowy

Infrastruktura i usługi pocztowe. Abonenci radia i telewizji.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba operatorów pocztowych, w przekrojach: obszar działania, kraj, województw.
Liczba placówek pocztowych (operator wyznaczony oraz operatorzy pozostali) z wydzieleniem placówek w gminach miejskich i gminach miejsko-wiejskich, w przekrojach: kraj, województw.
Liczba usług pocztowych, w przekrojach: przesyłki listowe ogółem, w tym w ramach usług powszechnych i usług wchodzących w zakres usług powszechnych, paczki pocztowe ogółem, w tym w ramach usług powszechnych i usług wchodzących w zakres usług powszechnych, przesyłki reklamowe, druki bezadresowe, przesyłki pocztowe przesyłane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przekazy pocztowe, przesyłki kurierskie, w podziale na obrót krajowy i obrót zagraniczny (nadane za granicę i przyjęte z zagranicy.
Liczba skrzynek pocztowych nadawczych.
Liczba abonentów radia i telewizji, w przekrojach: kraj, województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (August 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Łączność (November 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Łączność/Podstawowe dane o poczcie i telekomunikacji (October 2019).