Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.08
2. Temat badania
Transport lotniczy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie i strukturze usług lotniczych świadczonych przez przewoźników i przez porty lotnicze oraz o flocie statków powietrznych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty (Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 223, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty oraz zmieniające jego załączniki I i II (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 194 z 01.08.2003, str. 9, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 355, z późn. zm.).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Rozwoju Transportu.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa - centralna,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej dokonujące przewozów transportem lotniczym, podmioty zarządzające lotniskami, Urząd Lotnictwa Cywilnego, organ zarządzający przestrzenią powietrzną.

7. Zakres przedmiotowy

Porty lotnicze. Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów. Sieć lotnicza. Tabor lotniczy i jego eksploatacja.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Sieć lotnicza, w przekrojach: sieć krajowa, sieć zagraniczna (liczba tras lotniczych, liczba państw i liczba miast, z którymi utrzymywana jest regularna komunikacja lotnicza.
Statki powietrzne lotnictwa cywilnego, w przekrojach: rodzaje statków, masa startow.
Samoloty polskich przewoźników transportu lotniczego rozkładowego, w przekrojach: typy samolotów, rodzaje statków powietrznyc.
Przewozy ładunków i pasażerów polskich przewoźników lotniczych, w przekrojach: według rodzajów ruchu i rodzajów przewozó.
Oferowana praca przewozowa i przebyte km przez samoloty polskich przewoźników lotniczych, w przekrojach: rodzaje komunikacji i rodzaje ruch.
Ruch pasażerów w portach lotniczych w podziale na ruch krajowy i międzynarodowy oraz kierunek ruchu (pasażerowie przybyli z portów, pasażerowie odprawieni do portów), w przekrojach: porty lotnicze z wydzieleniem przewozów samolotami polskim.
Ruch samolotów w podziale na loty lotnictwa handlowego (z wydzieleniem samolotów przewoźników tradycyjnych, niskokosztowych i czarterowych) i lotnictwa ogólnego (General Aviation) oraz w podziale na ruch krajowy i międzynarodowy oraz samoloty przewoźników tradycyjnych, niskokosztowych i czarterowych, w przekrojach: porty lotnicz.
Przeładunek ładunków w portach lotniczych w podziale na ruch krajowy i międzynarodowy, w przekrojach: porty lotnicz.
Przewozy pasażerów i ładunków samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich (o rocznym ruchu pasażerów 15 tys. i większym) zgodnie z wymogami aktów prawnych UE, w przekrojach: pasażerowie przybyli i pasażerowie odprawieni z/do zagranicznych portów lotniczych w podziale na kraje przyjazdu lub wyjazdu pasażerów, w podziale na miasta przyjazdu lub wyjazdu pasażerów oraz rodzaje ruch.
Operacje lotnicze (starty i lądowania) statków powietrznych według portów w podziale na loty w przestrzeni kontrolowanej i loty w przestrzeni niekontrolowanej, loty wykonywane według przepisów IFR i według przepisów VFR, loty lotnictwa komunikacyjnego i loty lotnictwa ogólnego (General Aviation).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (August 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019).
Informacje sygnalne
 • Przewozy ładunków i pasażerów 2018 r. (May 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Transport lotniczy (November 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Lotniczy/Ruch pasażerów w portach lotniczych (October 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Transport - Air transport (December 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Lotniczy/Ruch samolotów w portach lotniczych (October 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Lotniczy/Przewozy pasażerów (October 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Lotniczy/Tabor (October 2019).