Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.49 Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol
1.49.09
2. Temat badania
Bieżąca ocena wybranych działalności usługowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji umożliwiających ocenę bieżącej działalności przedsiębiorstw prowadzących wybrane działalności usługowe.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • administracja rządowa - centralna,
  • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
  • indywidualni odbiorcy krajowi.
Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych, pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych m.in. w celu ograniczenia zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestru administracyjnego.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do działu 58 działalność wydawnicza, 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, 63 działalność usługowa w zakresie informacji, 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 69 działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 70 działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, 71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 77 wynajem i dzierżawa, 78 działalność związana z zatrudnieniem, 80 działalność detektywistyczna i ochroniarska, 81 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, 82 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 95 naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, 96 pozostała indywidualna działalność usługowa.

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zestawienie kwartalnych wskaźników obrotów w cenach bieżących według grupowań zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
  • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Informacje sygnalne
  • Usługi biznesowe w 2018 r. (November 2020).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Short Term Business Statistics - Services (June 2018, September 2018, December 2018, March 2019).