Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.13
2. Temat badania
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o instrumentach finansowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa niefinansowe oraz ich zaangażowaniu w transakcje tymi instrumentami.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • NBP,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • administracja rządowa - centralna,
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • indywidualni odbiorcy krajowi.

6. Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa niefinansowe dobór celowy, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Instrumenty finansowe. Międzynarodowa wymiana towarowa. Pracujący, w tym zatrudnieni. Finanse uczelni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Struktura walutowa przychodów i kosztów. Transakcje na instrumenty pochodne. Zarządzanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem. Zobowiązania z tytułu umów na instrumenty finansowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne, w przekrojach: sekcje PKD, obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; klasy wielkości podmiotów określone według liczby pracujących, obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawi.
Główne pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, wartość importu i eksportu, struktura walutowa importu i eksportu, zobowiązania z tytułu umów dotyczących operacji finansowych, rezerwy na zobowiązania z tytułu umów na instrumenty finansowe, w przekrojach: ogółem i grupowane według: sekcji PKD oraz klas wielkości podmiotów określonych liczbą zatrudnieni.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 r. (November 2019).