Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.02
2. Temat badania
Wyniki finansowe banków
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej banków działających w Polsce.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa - centralna,
 • indywidualni odbiorcy krajowi.

6. Zakres podmiotowy

Banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne jednostki: banki komercyjne, banki spółdzielcze, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych - prowadzące działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.)..

7. Zakres przedmiotowy

Adekwatność kapitałowa banki. Aktywa banki. Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Depozyty banki. Kredyty banki. Pasywa banki. Pozycje pozabilansowe banki. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek przepływów pieniężnych banki. Rachunek zysków i strat banki. Sieć obsługi klienta banku. Statystyka strukturalna NBP. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, adekwatność kapitałowa, wartość kredytów i depozytów, wskaźniki ekonomiczne, liczba oddziałów i innych placówek obsługi klienta, w przekrojach: banki ogółem, banki spółdzielcze, banki komercyjne (grupy banków.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (May 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów zachodzących w gospodarce światowej w 2018 r. (September 2019).
Informacje sygnalne
 • Wyniki finansowe banków w 2018 r. (June 2018, September 2018, December 2018, April 2019).