Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.08
2. Temat badania
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wynikach finansowych osiąganych przez fundusze inwestycyjne oraz wartości i strukturze portfeli papierów wartościowych.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • NBP,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • administracja rządowa - centralna,
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • indywidualni odbiorcy krajowi,
  • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne jednostki : fundusze inwestycyjne określone w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.)..

7. Zakres przedmiotowy

Aktywa fundusze inwestycyjne. Lokaty fundusze inwestycyjne. Ogólny rachunek zysków i strat fundusze inwestycyjne. Pasywa fundusze inwestycyjne. Liczba TFI i ich placówek tworzących sieć dystrybucji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, bilans, rachunek zysków i strat TFI, liczba pracujących w TFI, liczba funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba funduszy inwestycyjnych, wybrane pozycje z bilansu i rachunku wyniku z operacji funduszy, portfel inwestycyjny funduszy,, w przekrojach: ogółem i według rodzaju fundusz.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Polska w liczbach 2019 (May 2019),
  • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Informacje sygnalne
  • Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r. (October 2018, June 2019).