Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.03
2. Temat badania
Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zmianach cen producentów w przemyśle, leśnictwie i rybactwie według kategorii cen bazowych (bez VAT i akcyzy) i cen producenta (bez VAT). Wskaźniki cen wykorzystywane są do przeliczania wartości produkcji sprzedanej i innych kategorii ekonomicznych wyrażonych w cenach bieżących na ceny stałe i obliczania dynamiki wolumenu produkcji wyrobów i usług, do wyceny nakładów i produkcji w systemie rachunków narodowych według zasad ESA. Wyniki obserwacji cen w leśnictwie wykorzystywane są do obliczania średniej ceny 1m3 drewna służącej do ustalania podatku leśnego.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych,
 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • NBP,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • inny użytkownik,
 • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej około 3700, w tym: górnictwo i wydobywanie (sekcja B) - około 80, przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) - około 2750, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (sekcja D) - około 100, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (sekcja E) - około 230, leśnictwo i pozyskiwanie drewna (dział 02, sekcja A) - około 430, rybactwo (dział 03, sekcja A) - około 40, w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcej.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny producentów w przemyśle. Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne).

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Miesięczne i narastające wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu według kategorii cen bazowych w dezagregacji grupy, działy, sekcje: B, C, D, E według PKD w układzie krajowym i wojewódzkim. Miesięczne i narastające wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu według kategorii cen bazowych w podziale na rynek krajowy i niekrajowy w dezagregacji działy, sekcje: B, C, D, E według PKD w układzie krajowym. Miesięczne i narastające wskaźniki cen produkcji przemysłowej według PKWiU (według kategorii cen producenta) w układzie krajowym. Miesięczne wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu na rynku krajowym dla klas w zakresie działów 10 i 11 według PKD w układzie krajowym. Średnioroczne wskaźniki cen, maszyn, urządzeń, środków transportu według wybranych grup rodzajowych środków trwałych. Miesięczne i narastające wskaźniki cen maszyn i urządzeń inwestycyjnych produkcji krajowej. Miesięczne i narastające wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu dla głównych grup przemysłu w układzie krajowym. Miesięczne i narastające wskaźniki cen w leśnictwie - sekcja A, dział 02 w układzie krajowym. Miesięczne i narastające wskaźniki cen w rybactwie - sekcja A, dział 03 w układzie krajowym. Średni poziom ceny 1m3 drewna za trzy kwartały roku badanego..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku (October 2018).
Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
 • Nakłady i wyniki przemysłu w 2018 (June 2018, September 2018, December 2018, April 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018 (November 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Informacje sygnalne
 • Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w 2018 r. (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Short-term business statistics - Industry-Producer prices in industry (PPI) (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu - miesięcznie (March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019, February 2019).