Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.30
2. Temat badania
Wydatki/koszty jednostek sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw finansów publicznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej (wydatki/koszty w układzie zadaniowym) państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, agencji wykonawczych oraz instytucji gospodarki budżetowej.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym .
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • indywidualni odbiorcy krajowi,
  • administracja rządowa - centralna,
  • administracja rządowa - terenowa.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki/instytucje budżetowe państwowe fundusze celowe, państwowe osoby prawne, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej.

7. Zakres przedmiotowy

Wydatki i koszty jednostek sektora finansów publicznych według klasyfikacji zadaniowej.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zagregowane dane dotyczące wydatków/kosztów państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej w zakresie wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, w przekrojach: klasyfikacji zadaniowe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Raport roczny wydatków/kosztów jednostek sektora finansów publicznych według klasyfikacji zadaniowej z danymi za (June 2018).