Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.66 Rzeczowy majątek trwały i inwestycje

1. Symbol
1.66.02
2. Temat badania
Nakłady na środki trwałe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o nakładach na środki trwałe, ich dynamice oraz strukturze w skali gospodarki narodowej.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa - centralna,
 • NBP,
 • administracja państwowa,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Nakłady na środki trwałe według struktury rodzajowej środków trwałych z wyodrębnieniem środków pochodzących z importu, nakłady ponoszone na używane środki trwałe, koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego poniesione w okresie sprawozdawczym oraz związane z nimi różnice kursowe, nakłady na wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (nowo rozpoczęte) – ilość i wartość kosztorysowa, źródła finansowania nakładów, wydatki na długoterminowe aktywa finansowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Nakłady na środki trwałe, w przekrojach: kraj - sektory (publiczny, prywatny), formy własności, sekcje, działy PKD i grupy rodzajowe środków trwałych; makroregiony, województwa, sektory (publiczny, prywatny), sekcje PK.
Wskaźniki dynamiki (liczone z cen stałych) w stosunku do roku poprzedniego (=100), w przekrojach: sekcje, działy PK.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
 • Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2018 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Ochrona środowiska 2019 (November 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach (May 2018).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Inwestycje i środki trwałe - Rzeczowy majątek trwały (December 2019).