Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.07
2. Temat badania
Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o podstawowych kategoriach rachunków narodowych w przekrojach regionalnych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. poz. 1188, z późn. zm.).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Umowa Partnerstwa,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,
 • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej,
 • Strategia Rozwoju Polski Centralnej,
 • Strategia Rozwoju Polski Zachodniej,
 • Strategia Rozwoju Polski Południowej,
 • Strategie rozwoju województw.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • NBP,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • organizacje międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek produkcji i rachunek tworzenia dochodów dla pięciu krajowych sektorów instytucjonalnych według rodzajów działalności. Rachunek podziału pierwotnego dochodów i rachunek podziału wtórnego dochodów dla sektora gospodarstw domowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wybrane kategorie rachunków narodowych zestawiane w następujących rachunkach bieżących: rachunek produkcji i rachunek tworzenia dochodów dla pięciu krajowych sektorów instytucjonalnych według rodzajów działalności, rachunek podziału pierwotnego dochodów i rachunek podziału wtórnego dochodów dla sektora gospodarstw domowych.
Produkt krajowy brutto, w przekrojach: makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2) i podregiony (NUTS 3.
Produkcja globalna, zużycie pośrednie, nadwyżka operacyjna brutto, nominalne dochody pierwotne i dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, dynamika realnego wzrostu produktu krajowego brutto, w przekrojach: makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2.
Dynamika realnych dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, w przekrojach: regiony (NUTS 2.
Wartość dodana brutto, w przekrojach: sekcje PKD i sektory instytucjonalne w układzie makroregionów (NUTS 1) i regionów (NUTS 2); grupy sekcji PKD (A; B-E, w tym C; F; G-J; K-L, M-T) w układzie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3.
Koszty związane z zatrudnieniem, w przekrojach: sekcje PKD w układzie makroregionów (NUTS 1) i regionów (NUTS 2.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016 (October 2018).
Publikacje GUS
 • Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w (September 2018).
Informacje sygnalne
 • Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2016 r. (December 2018).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rachunki regionalne - Produkt krajowy brutto (October 2018, January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe roczne - rachunki regionalne - produkt krajowy brutto (December 2018),
 • Bank Danych Lokalnych - Rachunki regionalne - Wartość dodana brutto (October 2018, January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe roczne - rachunki regionalne - wartość dodana brutto według sektorów instytucjonalnych, sekcji i grup sekcji PKD (December 2018),
 • Bank Danych Lokalnych - Rachunki regionalne - Produkcja globalna (October 2018),
 • Bank Danych Lokalnych - Rachunki regionalne - Zużycie pośrednie (October 2018),
 • Bank Danych Lokalnych - Rachunki regionalne - Koszty związane z zatrudnieniem (October 2018),
 • Bank Danych Lokalnych - Rachunki regionalne - Nadwyżka operacyjna brutto (October 2018),
 • Bank Danych Lokalnych - Rachunki regionalne - Dochody w sektorze gospodarstw domowych (October 2018),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - General and regional statistics/Regional statistics by NUTS classification/Regional economic accounts (December 2018).