Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.13
2. Temat badania
Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych
3. Cykliczność badania
co 5 lat
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dla gospodarki narodowej według jednorodnych grup wyrobów i usług oraz współzależnościach zachodzących w procesie tworzenia i podziału produktu krajowego brutto, weryfikacji rachunków narodowych według sektorów instytucjonalnych, w tym jako źródło struktur dla innych opracowań statystycznych i prowadzenia analiz ekonomicznych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • NBP,
  • administracja rządowa - centralna,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Produkcja globalna, import wyrobów i usług, zużycie pośrednie, spożycie przez sektor gospodarstw domowych, sektor instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych, nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych, nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości oraz eksport według jednorodnych grup wyrobów i usług. Kryterium grupowania będzie rodzaj produktu (np. energia elektryczna, rudy żelaza, siarka, wyroby tytoniowe, ziemniaki, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie szkolnictwa podstawowego) według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zużycie pośrednie, w przekrojach: działy PKWiU w podziale na działy PKWi.
Spożycie przez gospodarstwa domowe, spożycie przez instytucje niekomercyjne, spożycie przez instytucje rządowe i samorządowe, nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz aktywów o wyjątkowej wartości, eksport, koszty związane z zatrudnieniem, podatki od producentów minus dotacje dla producentów, amortyzacja środków trwałych, nadwyżka operacyjna brutto i netto, wartość dodana brutto, produkcja globalna, import i podaż, w przekrojach: działy PKWi.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2015 r. (June 2019).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Supply, use and input-output tables; dodatkowe tablice co 5 lat - National Accounts (December 2018).