Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.04 Gospodarka społeczna

1. Symbol
1.04.01
2. Temat badania
Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących wybrane rodzaje organizacji sektora non-profit: stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd gospodarczy i zawodowy; określenie ich potencjału ekonomicznego i społecznego oraz skali i warunków prowadzonej działalności.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • Sejm, Senat,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki gospodarki społecznej stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Czas pracy. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Informacje o jednostkach, które nie wypełniły sprawozdania. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Płatnicy i podatnicy podatku dochodowego. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób prawnych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami. Wynagrodzenia. Zakres działalności organizacji non-profit.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Struktura organizacyjna, w przekrojach: rodzaj organizacj.
Zasięg oraz warunki prowadzenia działalności, w przekrojach: rodzaj organizacj.
Rodzaje oraz formy działalności, w przekrojach: rodzaj organizacj.
Dziedziny działalności statutowej jednostki, w przekrojach: województw.
Udział w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w przekrojach: rodzaj organizacj.
Odbiorcy działalności, w przekrojach: rodzaj organizacj.
Formy działań kierowane do odbiorców oraz inne formy pracy, w przekrojach: rodzaj działalnośc.
Członkostwo, w przekrojach: rodzaj organizacji; województwa; płe.
Praca społeczna, w przekrojach: rodzaj organizacj.
Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, w przekrojach: rodzaj organizacji; województwa; płeć; niepełnosprawnoś.
Przychody, w przekrojach: rodzaj przychodów; rodzaj organizacj.
Koszty, w przekrojach: rodzaj organizacji; województw.
Środki trwałe i nakłady inwestycyjne, w przekrojach: rodzaj organizacj.
Działalność jednostek parafialnych kościoła katolickiego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Sektor non-profit w 2018 (September 2020),
 • Podstawowe dane o sektorze non-profit w 2018 r. (December 2020).
Tablice publikacyjne
 • Działalność organizacji sektora non-profit 2018r. - wyniki wstępne (December 2019).