Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.04 Gospodarka społeczna

1. Symbol
1.04.04
2. Temat badania
Kapitał Ludzki
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o aktualnym stanie kapitału ludzkiego w Polsce. Prezentowane w badaniu dane umożliwią jego odbiorcom zapoznanie się z sytuacją w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce. Dane określające stan kapitału ludzkiego posłużą między innymi do oceny potencjału gospodarki i pozwolą ocenić zasadność prowadzenia inwestycji w danym regionie przez organizacje gospodarcze.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
  • administracja samorządowa - województwo,
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • indywidualni odbiorcy krajowi,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy.

6. Zakres podmiotowy

Osoby zamieszkałe w Polsce posiadające polskie obywatelstwo.

7. Zakres przedmiotowy

Odsetek osób posiadających umiejętności cyfrowe według poziomów (niskie, podstawowe, ponadpodstawowe, podstawowe lub ponadpodstawowe). Informacje o urodzeniach. Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer, posiadające dostęp do Internetu w domu. Personel B + R. Rozmiary i struktura populacji osób biernych zawodowo dla następujących cech: przyczyny bierności zawodowej i możliwości aktywizacji zawodowej. Pracujący w miastach i na wsi. Liczba i struktura bezrobotnych w tym: niepełnosprawni bezrobotni oraz poszukujący pracy. Pacjenci i przeciętna długość pobytu chorego, osobodni pobytu w szpitalach ogólnych i psychiatrycznych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, oddziałach opieki paliatywnej, ośrodkach leczenia odwykowego alkoholowego, krajowych i regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej, ośrodkach rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ośrodkach MONAR. Instytucje kultury według rodzaju działalności, struktura instytucji kultury, zasoby instytucji kultury, oferta instytucji kultury, korzystający z oferty instytucji kultury, informatyzacja instytucji kultury, digitalizacja zasobów instytucji kultury, zatrudnienie w instytucjach kultury, źródła finansowania instytucji kultury, zabytki, w tym sakralne. Zachorowalność na wybrane choroby, przyczyny hospitalizacji, oczekiwana długość życia w zdrowiu. W badaniach MZ Liczba stwierdzonych nowych przypadków zachorowań, w tym dla niektórych chorób zakaźnych. Studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia łącznie z cudzoziemcami, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Liczba migracji wewnętrznych na pobyt stały, kierunki migracji oraz cechy społeczno-demograficzne osób migrujących. Finanse szkół wyższych, m.in.: przychody, koszty, wynik finansowy, fundusze, źródła finansowania, nakłady inwestycyjne. Słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci, w tym cudzoziemcy. Studenci i doktoranci otrzymujący stypendia, w tym cudzoziemcy. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Uczniowie dowożeni do szkół. Nadane stopnie naukowe doktora. Nauczyciele realizujący obowiązkowe zadania dydaktyczne – pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni (w przeliczeniu na pełne etaty). Spełnianie obowiązku szkolnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku nauki oraz nauki poza przedszkolem i szkołą. Nauczanie języków obcych. Uczniowie korzystający z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i socjoterapeutycznych). Uczniowie słuchacze i absolwenci. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, w tym objęte kształceniem specjalnym ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności. Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem zarówno wskaźników obiektywnych, jak i subiektywnych ocen respondentów). Porównywalne na poziomie UE wskaźniki z zakresu rozkładu dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia (w tym wskaźniki strukturalne). Rozmiary i struktura ludności w podziale na aktywnych i biernych zawodowo w powiązaniu z następującymi cechami: stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego, indywidualne źródło utrzymania, główne i dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, rejestracja w urzędzie pracy oraz fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych, obywatelstwo, kraj urodzenia, dla osób urodzonych poza granicami RP - lata pobytu w kraju, uczestnictwo w systemie edukacji formalnej (poziom, dziedzina edukacji, rok ukończenia szkoły) oraz pozaformalnej (czas trwania szkolenia, cel, dziedzina), status na rynku pracy przed rokiem, poszkodowani w wypadku przy pracy. Przeciętne miesięczne i godzinowe wynagrodzenia ogółem brutto osób zatrudnionych. Liczba zagrożeń, rodzaje zagrożeń oraz liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Rozmiary i struktura populacji osób pracujących dla następujących cech: czas pracy, przyczyny innego niż zwykle wymiaru czasu pracy, pełny/niepełny wymiar czasu pracy, rodzaj działalności głównego i dodatkowego miejsca pracy, status zatrudnienia w głównym i dodatkowym miejscu pracy, sektor własności głównego miejsca pracy, wykonywanie pracy w nietypowych warunkach (na zmiany, wieczorem, w nocy, w soboty lub niedziele), liczba osób pracujących w firmie będącej głównym miejscem pracy, rodzaj umowy o pracę w głównym i dodatkowym miejscu pracy (praca na czas nieokreślony i określony, w tym czas jej trwania), zawód wykonywany, wysokość wynagrodzenia netto pracowników najemnych, staż pracy, poszukiwanie pracy innej niż wykonywana, kraj i region miejsca pracy, pełnienie obowiązków nadzorczych, umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej, zaangażowanie publicznych instytucji ds. zatrudnienia w znalezienie aktualnej pracy. Rozmiary i struktura populacji osób bezrobotnych dla następujących cech: przyczyny oraz data zakończenia ostatnio wykonywanej pracy, status zatrudnienia i zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy, sektor własności i rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy, metody poszukiwania pracy, okres poszukiwania pracy, przyczyny poszukiwania pracy, rodzaj poszukiwanej pracy (pełny lub niepełny wymiar czasu pracy). Tablice trwania życia. Dane o ludności Polski i osobach rezydujących w Polsce (według stanu na koniec roku). Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność badawczą i rozwojową. Liczba i kierunki migracji zagranicznych na pobyt stały (imigracji i emigracji) oraz charakterystyka demograficzno-społeczna migrantów. Absolwenci przystępujący i zdający egzaminy. Informacje o zgonach i ich przyczynach. Cele korzystania z Internetu przez osoby. Standaryzowane współczynniki zgonów. Odsetek osób korzystających z komputera, korzystających z Internetu, regularnie korzystających z Internetu oraz osób niekorzystających z Internetu. Pracujący ogółem, w tym kobiety, wolne miejsca pracy, w tym wolne nowo utworzone miejsca pracy. Dane dotyczące dochodów i wydatków budżetów JST. Informacje o dochodach i wydatkach budżetu państwa, realizacja ustawy budżetowej, wynik budżetu, źródła finansowania deficytu. W badaniach MZ: dane o liczbie osób posiadających prawo do wykonywania zawodu medycznego, kadrze medycznej pracującej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym według głównego miejsca pracy. Lekarze specjaliści, lekarze dentyści specjaliści. W badaniach MSWiA: dane o lekarzach w podmiotach leczniczych podległych MSWiA. Nakłady na działalność innowacyjną. W badaniach MSWiA: dane o pracownikach ochrony zdrowia w podmiotach leczniczych podległych MSWiA, w tym pracujący według głównego miejsca pracy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zestaw wskaźników opisujących sytuację demograficzną i stan zdrowia ludności, dostęp do instytucji ochrony zdrowia, udział w wychowaniu przedszkolnym i edukacji szkolnej od poziomu podstawowego do studiów podyplomowych i doktoranckich, poziom i kierunki wykształcenia, rynek pracy, w tym aktywność ekonomiczną i wynagrodzenia, uczestnictwo w kulturze, działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową oraz korzystanie z nowoczesnych technologii cyfrowych. Istotnym uzupełnieniem informacji na temat kapitału ludzkiego będą dane dotyczące uwarunkowań jego rozwoju w wymiarach społecznym i ekonomicznym, w przekrojach: regiony (NUTS-2), podregiony (NUTS-3), powiat.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Kapitał ludzki w Polsce w 2014-2018 (December 2019).