Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.17
2. Temat badania
Sieć drogowa i pojazdy samochodowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci drogowej i motoryzacji dla potrzeb kształtowania polityki gospodarczej, analiz i badań rynku transportowego oraz do tworzenia operatów statystycznych do badań w zakresie transportu drogowego.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Rozwoju Transportu,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Strategie rozwoju województw,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja rządowa - terenowa.

6. Zakres podmiotowy

Środki transportu pojazdy samochodowe zarejestrowane, pojazdy samochodowe objęte licencjami wspólnotowymi na transport międzynarodowy; drogi publiczne.

7. Zakres przedmiotowy

Sieć drogowa. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Parametry techniczne pojazdów drogowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Długość dróg (w podziale na zarządców dróg) w granicach administracyjnych miast i poza granicami administracyjnymi miast według kategorii dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne) oraz rodzajów nawierzchni, z wydzieleniem dróg dwujezdniowych i więcej, ekspresowych i autostrad, w przekrojach: województwa, dla dróg powiatowych powiaty, dla dróg gminnych gminy, dla miast stanowiących powiaty wszystkie kategorie dró.
Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych dróg według kategorii dróg, w przekrojach: województw.
Liczba i długość obiektów mostowych według rodzajów, w przekrojach: województwa w podziale na w granicach administracyjnych miast i poza granicami administracyjnymi mias.
Ruch drogowy według rodzajów pojazdów, rodzajów i kategorii dróg, w przekrojach: rodzaje pojazdów, kategorie dró.
Pojazdy samochodowe nowe zarejestrowane po raz pierwszy na terytorium Polski (dane zagregowane z centralnej ewidencji pojazdów CEPiK): samochody osobowe, samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe siodłowe, autobusy i trolejbusy w poszczególnych kwartałach (w podziale na miesiące); motocykle, samochody specjalne, naczepy i przyczepy (w ciągu roku), w przekrojach: rodzaje pojazdów według powiató.
Pojazdy samochodowe, motorowery i ciągniki rolnicze (dane zagregowane z centralnej ewidencji pojazdów CEPiK) według stanu w dniu 30 czerwca i 31grudnia oraz pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy na terytorium RP w I półroczu i w ciągu roku według podrodzajów i przeznaczenia, parametrów technicznych i rodzajów stosowanego paliwa, grup wiekowych w podziale na: samochody osobowe, autobusy, trolejbusy, samochody ciężarowe, motorowery, motocykle, ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe, samochody specjalne, ciągniki rolnicze, naczepy ciężarowe, naczepy specjalne, przyczepy ciężarowe, przyczepy specjalne, przyczepy ciężarowe rolnicze, pojazdy samochodowe inne (czterokołowce i czterokołowce lekkie), w przekrojach: województwa, powiaty, rodzaje pojazdów, pojazdy według rodzajów stosowanego paliwa, grupy wiekow.
W oparciu o dane indywidualne dotyczące pojazdów samochodowych zarejestrowanych (samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe siodłowe i autobusy oraz przyczepy i naczepy do przewozu kontenerów wielkich) pozyskane z centralnej ewidencji pojazdów (CEPiK) oraz z systemu TRANS-BIT odnośnie licencji wspólnotowych na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, tworzone są zharmonizowane operaty do badań statystycznych w zakresie transportu drogowego towarowego i pasażerskiego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (August 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Moduł "Porównania międzynarodowe" (February 2018, May 2018, August 2018, November 2018).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Drogi publiczne (November 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Ogółem/Sieć komunikacyjna (October 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Drogi publiczne powiatowe (November 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Drogowy/Pojazdy drogowe (October 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Drogi publiczne gminne (November 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Pojazdy (November 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Transport - Regional transport statistics (December 2020).
Tablice publikacyjne
 • Transport - wyniki działalności 2018r.- suplement (October 2019).