Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.07
2. Temat badania
Szkolnictwo morskie i nauka
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących edukację w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym w szkołach policealnych dla młodzieży i dorosłych, które kształcą w zawodach morskich oraz o dane z działalności szkół wyższych, które posiadają kierunki związane z gospodarką morską oraz o informacje o przyznanych dyplomach oficerskich przez urzędy morskie.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

  • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa - centralna,
  • administracja rządowa - terenowa,
  • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej prowadzone przez jednostki administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i organizacje społeczne, osoby prawne i fizyczne, które kształcą w zawodach morskich, jednostki/instytucje budżetowe publiczne i niepubliczne szkoły wyższe posiadające kierunki morskie, podmioty gospodarki narodowej urzędy morskie..

7. Zakres przedmiotowy

Dyplomy oficerów statków morskich. Stopnie naukowe na kierunkach związane z gospodarką morską. Uczniowie słuchacze i absolwenci. Studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia łącznie z cudzoziemcami, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Uczniowie i absolwenci na kierunkach morskich, w przekrojach: województwa, typy szkół oraz zawodów w szkolnictwie zawodowy.
Studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia, w tym cudzoziemcy, według kierunków morskich studiów, w przekrojach: płeć; typy szkół; nazwa kierunków studiów; formy studiów; rok studió.
Liczba nadanych tytułów i stopni naukowych na kierunkach morskich, w przekrojach: typy szkó.
Liczba przyznanych dyplomów oficerskich, w przekrojach: specjalnośc.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019 (December 2019),
  • Gospodarska morska w Polsce w latach 2017 i 2018 (November 2019).