Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.03
2. Temat badania
Zasoby leśne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw środowiska

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących zasoby leśne, ich stan zdrowotny i występujące zagrożenia. Wyniki stanowią podstawę sporządzania ocen i analiz stanu oraz kierunków zmian zachodzących w zasobach leśnych i środowisku leśnym, w aspekcie strategii trwałego i zrównoważonego zarządzania lasami, zapewniającej zachowanie wielofunkcyjnej roli lasów. Zebrane dane stanowią istotne narzędzie polityki leśnej państwa, ponadto stanowią materiał źródłowy na potrzeby innych opracowań poświęconych problematyce leśnictwa. Wyniki badania są wykorzystywane również na potrzeby międzynarodowe.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa - terenowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja państwowa,
 • Sejm, Senat,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Lasy.

7. Zakres przedmiotowy

Zasoby leśne. Hodowla lasu. Pozyskanie drewna. Zagrożenia i ochrona lasu. Zadrzewienia. Stan ilościowy i powierzchni gruntów parków narodowych. Stan ilościowy i powierzchni gruntów rezerwatów przyrody. Stan ilościowy i powierzchni gruntów parków krajobrazowych. Stan ilościowy i powierzchni gruntów obszarów chronionego krajobrazu. Stan powierzchni obszarów Natura 2000. Stan ilościowy i powierzchni stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Stan ilościowy pomników przyrody. Stan ochrony gatunkowej zwierząt (w tym wydane pozwolenia na ich redukcję oraz szkody przez nie wyrządzone). Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika. Powierzchnia gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej na cele nieleśne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Powierzchnia gruntów leśnych, w przekrojach: formy własności leśnej, kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gmin.
Stan ilościowy i jakościowy zasobów leśnych, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, formy własności leśnej, skład gatunkowy, klasy wieku, typy siedliskowe las.
Powierzchnia gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej na cele nieleśne, w przekrojach: kierunki wyłączenia, typy siedliskowe lasu, kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowyc.
Powierzchnia lasów ochronnych, w przekrojach: kategorie lasów ochronnych, kraj, województw.
Liczba i powierzchnia pożarów lasów, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowyc.
Stan zdrowotny lasów i uszkodzenia drzew, w przekrojach: klasy defoliacji, odbarwienia i uszkodzeń drzew, gatunki drzew, formy własności leśnej, kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowyc.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Leśnictwo 2019 (November 2019),
 • Ochrona środowiska 2019 (November 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Leśnictwo wszystkich form własności. Lasy prywatne i gminne. Zagrożenie i ochrona środowiska leśnego (June 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Leśnictwo - Powierzchnia gruntów leśnych (August 2019).