Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.09
2. Temat badania
Zgony. Umieralność. Trwanie życia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zgonach, które są jednym z podstawowych elementów ruchu naturalnego ludności, powodującym zmiany w liczbie i strukturze ludności według płci, wieku oraz stanu cywilnego. Statystyka zgonów stanowi główny element bilansów ludności w okresach międzyspisowych, umożliwiający prowadzenie pogłębionych badań dotyczących uwarunkowań rozwoju ludności, pozwalających na obserwację podstawowych procesów demograficznych w zakresie umieralności i trwania życia.
Wyniki badania zgonów są wykorzystywane do corocznego opracowywania tablic trwania życia, głównie prawdopodobieństw zgonów i dożycia oraz dalszego trwanie życia w zależności od wieku i płci.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 328/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej,
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
 • Strategie rozwoju województw.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • inny użytkownik,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • media ogólnopolskie i terenowe.
Dane osobowe:

Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne w celu charakterystyki demograficzno-społecznej badanej zbiorowości.

6. Zakres podmiotowy

Zgony zarejestrowane w Polsce przez USC: na terytorium RP w nawiązaniu do osób rezydujących w RP, mające miejsce za granicą w nawiązaniu do osób przebywających czasowo za granicą. Osoby przeciętne dalsze trwanie życia osób oraz prawdopodobieństwo zgonu.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Małżeństwa. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Urodzenie i poród. Zgony.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje o zgonach i ich przyczynach, w przekrojach: miejsce zamieszkania osoby zmarłej, tj. gmina imiennie oraz w podziale na tereny miejskie i wiejski.
Tablice trwania życia, w przekrojach: makroregiony, województwa, regiony, podregiony w podziale na miasto/wie.
Standaryzowane współczynniki zgonów, w przekrojach: wybrane grupy przyczyn zgonów dla Polski i województ.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (March 2019).
Publikacje GUS
 • Rocznik Demograficzny 2019 (November 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Trwanie życia w 2018 r. (July 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Zgony - dane roczne (z przyczynami zgonów) (February 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Zgony według płci i wieku osób zmarłych oraz przyczyn zgonów (February 2020),
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Zgony - dane roczne (bez przyczyn zgonów) (June 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Zgony niemowląt według płci i wieku zmarłych niemowląt oraz wieku matki (June 2019),
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Zgony - dane półroczne (September 2018, March 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Prawdopodobieństwo zgonu według skróconych tablic trwania życia (August 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Zgony - dane roczne (z przyczynami zgonów) (February 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Podstawowe wskaźniki i współczynniki demograficzne z zakresu ruchu naturalnego ludności (małżeństwa, rozwody, separacje, urodzenia, zgony, przyrost naturalny) (June 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Zgony - dane roczne (bez przyczyn zgonów) (June 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Tablice trwania życia (August 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Zgony - dane półroczne (September 2018, March 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Przeciętne dalsze trwanie życia (August 2019),
 • Demografia - Trwanie życia - Tablice trwania życia (August 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Stan ludności - Przeciętne dalsze trwanie życia (September 2019).
Tablice publikacyjne
 • Standaryzowane współczynniki zgonów według wybranych przyczyn za 2018 r. (July 2020),
 • Średnie trwanie życia kobiet i mężczyzn (łącznie) w 2018 r. (March 2019),
 • Trwanie życia noworodka wg województw, miasto/wieś 2018 r. (May 2019),
 • Przeciętne dalsze trwanie życia wg regionów, województw, podregionów, miasto/wieś 2018 r. (August 2019).