Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.04
2. Temat badania
Zatrudnienie, wydatki na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw finansów publicznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zatrudnieniu i wydatkach na wynagrodzenia w jednostkach będących dysponentami środków budżetu państwa na potrzeby kontroli stopnia wykorzystania planowanych wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, wykonania budżetu państwa na dany rok w zakresie wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych według ustawy budżetowej.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Sejm, Senat,
  • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki/instytucje budżetowe będące dysponentami środków budżetu państwa i uczelnie publiczne.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Pracujący, w tym zatrudnienie. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zatrudnienie i wydatki na wynagrodzenia, w przekrojach: działy i rozdziały klasyfikacji budżetowe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla kontroli stopnia wykorzystania planowanych wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, a także analiz w zakresie poziomu przeciętnej liczby zatrudnionych i wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.