Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.06
2. Temat badania
Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw pracy; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie i strukturze bezrobotnych (niepełnosprawnych bezrobotnych) oraz poszukujących pracy, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Bieżąca comiesięczna diagnoza przychodów i wydatków Funduszu Pracy dokonywana przez podmioty.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z pózn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • organizacje międzynarodowe,
 • NBP,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Bezrobotni i poszukujący pracy w zakresie osób zarejestrowanych w urzędach pracy, bezrobotni i poszukujący pracy w zakresie osób niepełnosprawnych (w tym poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu) zarejestrowanych w urzędzie pracy, bezrobotni i poszukujący pracy w zakresie przychodów i wydatków Funduszu Pracy. Podmioty gospodarki narodowej w zakresie miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej oraz liczby zakładów pracy oraz liczby osób.

7. Zakres przedmiotowy

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Poszukiwanie pracy. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Fundusz Pracy. Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy. Zwolnienia grupowe zgłoszone do urzędów pracy. Poradnictwo zawodowe. Inni klienci urzędów pracy. Instytucje szkoleniowe. Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Umowy z agencjami zatrudnienia. Programy specjalne i regionalne. Zlecenia działań aktywizacyjnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba i struktura bezrobotnych w tym: niepełnosprawni bezrobotni oraz poszukujący pracy, w przekrojach: wiek, płeć, poziom wykształcenia; miejsce zamieszkania (miasto, wieś); doświadczenie zawodowe (staż pracy, sektor własności, sekcje PKD, zawód) i czas pozostawania bez pracy; płynność bezrobocia (napływ i odpływ z rejestrów urzędów pracy według przyczyn, w tym wybrane kategorie bezrobotnych.
Liczba osób uczestniczących w formach aktywizacji zawodowej, w przekrojach: płe.
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, w tym pracy subsydiowanej, w przekrojach: sektor własności ; sekcje PKD ; zawod.
Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane - liczba zakładów pracy oraz liczba osób objętych zgłoszeniami lub zwolnieniami, w przekrojach: sektory własnośc.
Wpływy i wydatki Funduszu Pracy, w przekrojach: stan środków pieniężnych; przychody ; wydatk.
Liczba wypłaconych zasiłków i świadczeń przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań, adresowanych do osób bezrobotnych (i innych podmiotów) dla wybranych kategorii bezrobotnych.
Wydatki funduszu pracy związane z efektywnością programów na rzecz promocji zatrudnienia, w przekrojach: wybrane formy aktywizacji zawodowe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. (September 2018).
Publikacje GUS
 • Bezrobocie rejestrowane 2018 (June 2018, September 2018, December 2018, March 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Obszary wiejskie w Polsce w 2018 r. (March 2020).
Publikacje innych jednostek
 • Rynek pracy w Polsce w (March 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Bezrobocie rejestrowane (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - Bezrobotni zarejestrowani, bezrobotni nowo zarejestrowani, bezrobotni wyrejestrowani (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Rynek pracy (January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - Bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy (April 2018, July 2018, October 2018, January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - Stopa bezrobocia rejestrowanego (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Tablice publikacyjne
 • Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Przychody i wydatki Funduszu Pracy – strona internetowa MRPiPS (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Dane dotyczące osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, w ujęciu półrocznym na podstawie sprawozdania MRPiPS-07 – strona internetowa MRPiPS (September 2018, March 2019).