Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.08
2. Temat badania
Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji porównywalnych na poziomie europejskim dotyczących warunków życia ludności. EU-SILC stanowi podstawowe źródło informacji wykorzystywane do obliczania dla krajów członkowskich Unii Europejskiej m.in. wskaźników w zakresie dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia. Przyjęty na szczycie w Laeken (Laeken European Council) w grudniu 2001 r. zestaw wskaźników statystycznych z tego zakresu ma umożliwić monitorowanie postępu w osiągnięciu uzgodnionych przez kraje Unii wspólnych celów dotyczących zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 165 z 03.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 16, t. 1, str. 207).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa - centralna,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja państwowa.
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celu badania, w tym zapewnienia porównań międzynarodowych. Zmienne osobowe są wykorzystywane do charakterystyki osób badanych w próbie, a następnie do uogólnienia wyników badania z próby na populację generalną.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Osoby w wieku 16 lat i więcej.

7. Zakres przedmiotowy

Aktywność ekonomiczna. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych. Dochody gospodarstw domowych. Kontakty społeczne. Opieka zdrowotna członków gospodarstw domowych. Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe. Rozchody gospodarstw domowych. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Subiektywny dobrobyt. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Wykluczenie społeczne. Wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych. Zaufanie do ludzi i instytucji.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem zarówno wskaźników obiektywnych, jak i subiektywnych ocen respondentów). Porównywalne na poziomie UE wskaźniki z zakresu rozkładu dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia (w tym wskaźniki strukturalne), w przekrojach: grupy społeczno-ekonomiczne; wielkość gospodarstwa; miasto/wieś; klasa miejscowości; stopień urbanizacji (DEGURBA); cechy społeczno-demograficzne (w tym poziom wykształcenia); makroregion.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Dochody i warunki życia ludności Polski raport z badania EU-SILC 2018 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Gospodarstwa domowe (January 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Warunki Życia Ludności - Badanie EU-SILC - warunki materialne ludności według grup społeczno-ekonomicznych (December 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Income and Living Conditions (August 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Warunki Życia Ludności - Badanie EU-SILC - warunki materialne ludności według wielkości gospodarstwa (December 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Warunki Życia Ludności - Badanie EU-SILC - warunki materialne ludności według klasy miejscowości zamieszkania (March 2020).