Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.52 Leśnictwo i łowiectwo

1. Symbol
1.52.04
2. Temat badania
Działalność gospodarcza Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw środowiska

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących zasoby leśne będące w zarządzie Lasów Państwowych oraz działalność gospodarczą i finansową Lasów Państwowych. Wyniki są wykorzystywane do oceny i analizy zmian stanu zasobów leśnych Lasów Państwowych oraz bieżących wyników gospodarczo-finansowych tej jednostki, co stanowi podstawę działań planistycznych i prognoz.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Lasy. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

7. Zakres przedmiotowy

Zasoby leśne. Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Powierzchnia gruntów Lasów Państwowych, w przekrojach: województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Lasy ochronne w zarządzie Lasów Państwowych, w przekrojach: województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Przebudowa drzewostanów w lasach w zarządzie Lasów Państwowych, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Prace z zakresu zagospodarowania lasu (hodowli i ochrony lasu) w lasach w zarządzie Lasów Państwowych, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Szkodnictwo leśne i jego zwalczanie w lasach w zarządzie Lasów Państwowych, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Edukacja leśna społeczeństwa realizowana przez Lasy Państwowe, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Leśne Kompleksy Promocyjne, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Zatrudnienie i wynagrodzenia w Lasach Państwowych, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Wyniki finansowe działalności Lasów Państwowych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2021 (Listopad 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Ochrona środowiska 2021 (Listopad 2021).