Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.45 Działalność rolnicza

1. Symbol
1.45.34
2. Temat badania
Działalność weterynaryjna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Główny Lekarz Weterynarii

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności organów Inspekcji Weterynaryjnej obrazujących stan sanitarny obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego, liczbę przeprowadzonych kontroli w podmiotach nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną, skalę nałożonych kar pieniężnych i mandatów karnych oraz spraw skierowanych do organów ścigania, badanie zwierząt i mięsa, stwierdzone choroby lub zmiany chorobowe oraz ocenę mięsa, jak również występowanie chorób zakaźnych zwierząt, jak również organizację i stanu kadr.

6. Zakres podmiotowy

Terenowe jednostki weterynaryjnej administracji rządowej, podmioty prowadzące działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność weterynaryjna. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba osób wyznaczonych do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w przekrojach: podstawa prawna wyznaczenia, pełniona funkcja.
Organizacja i stan kadr inspekcji weterynaryjnej, w przekrojach: rodzaje wewnętrznych jednostek organizacyjnych, rodzaj wykształcenia.
Podmioty nadzorowane przez inspekcję weterynaryjną, podmioty poddane kontroli, w tym podmioty, u których stwierdzono niezgodności; przeprowadzone kontrole, stwierdzone niezgodności; podmioty, w stosunku do których wszczęto postępowanie administracyjne lub karne, w przekrojach: rodzaj prowadzonej działalności.
Stan obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego, w przekrojach: rodzaj obiektu, rodzaj wymagań.
Liczba i wartość kar za przekroczenie przepisów z zakresu weterynarii, w przekrojach: podstawa prawna nałożenia kary.
Liczba urzędowych badań mięsa i zbadane mięso (poubojowo), w przekrojach: kraj.
Liczba urzędowych badań zwierząt, zbadane zwierzęta (przedubojowo), stwierdzone choroby zwierząt lub inne przyczyny, które mogą powodować uznanie mięsa za niezdatne do spożycia; stwierdzone choroby, zmiany chorobowe i pozostałości u zwierząt akwakultury, w przekrojach: kraj.
Gospodarstwa, w których stwierdzono chorobę; stada i zwierzęta w stadach, w których stwierdzono chorobę; zwierzęta zaszczepione z nakazu powiatowego lekarza weterynarii; zwierzęta poddane ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, w przekrojach: choroby, powiaty i miejscowości, gatunek zwierzęcia.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Tablice publikacyjne
  • Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej w 2020 r. (Marzec 2021).