Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.12
2. Temat badania
Grupy przedsiębiorstw
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o organizowaniu się krajowych przedsiębiorstw w grupy i ich powiązaniach, w tym ponadnarodowych, wielkości grup i rodzajach prowadzonej przez nie działalności oraz uzyskiwanych wynikach finansowych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • organizacje międzynarodowe,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • inny użytkownik,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Grupy przedsiębiorstw, podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe (z wyłączeniem spółek jawnych i partnerskich), spółki kapitałowe,  oddziały zagranicznych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, powiązane w grupy przedsiębiorstw, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkół wyższych), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem działu 94).

7. Zakres przedmiotowy

Cechy grup przedsiębiorstw. Rodzaj prowadzonej działalności. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Dane bilansowe. Przedsiębiorstwa niefinansowe: wyniki bilansowe, rachunek zysków i strat, środki trwałe brutto, nakłady na środki trwałe, liczba pracujących.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.61.16 Działalność podmiotów posiadających udziały w jednostkach z siedzibą za granicą.
1.61.15 Podmioty z kapitałem zagranicznym,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o grupach przedsiębiorstw działających w Polsce: rodzaje działalności, liczba pracujących, wielkość i struktura kapitału, skonsolidowane wyniki finansowe, przychody i koszty, w przekrojach: typy grup przedsiębiorstw; klasa wielkości; kraj lokalizacji jednostki dominującej; rodzaje działalności PKD (sekcje).
Podmioty należące do grup przedsiębiorstw, w przekrojach: kraj lokalizacji; pozycja w grupie; rodzaje działalności PKD (sekcje).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2020 r. (Styczeń 2022).