Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.11
2. Temat badania
Budżety jednostek samorządu terytorialnego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej budżetów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja rządowa,
 • NBP,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz samorządowe zakłady budżetowe.

7. Zakres przedmiotowy

Rozchody - klasyfikacja budżetowa. Przychody - klasyfikacja budżetowa. Wydatki - klasyfikacja budżetowa. Dochody - klasyfikacja budżetowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane dotyczące dochodów i wydatków budżetów JST, w przekrojach: gminy, powiaty, miasta na prawach powiatów, województwa, rodzaje dochodów i wydatków i działy klasyfikacji budżetowej.
Dane dotyczące przychodów oraz rozchodów budżetów JST, w przekrojach: gminy, powiaty, miasta na prawach powiatów, województwa, rodzaje przychodów oraz rozchodów i działy klasyfikacji budżetowej.
Wskaźnik wydatków budżetów JST na 1 mieszkańca, w przekrojach: województwa.
Wyniki budżetów JST, w przekrojach: według gmin, powiatów, miast na prawach powiatów i województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021 (Grudzień 2021),
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2020 r. (Wrzesień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2021 (Listopad 2021),
 • Regiony Polski 2021 (Sierpień 2021),
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2020 (Listopad 2021),
 • Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2020 r. (Październik 2021),
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2020 r. (Wrzesień 2021),
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r. (Grudzień 2021),
 • Turystyka w 2020 r. (Czerwiec 2021),
 • Kultura w 2020 r. (Wrzesień 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Finanse publiczne - Dane dotyczące dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w układzie gmin, powiatów, miast na prawach powiatów i województw (Lipiec 2021).