Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.01
2. Temat badania
Budżety gospodarstw domowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących warunków życia ludności (tj. poziomu i struktury wydatków, dochodów, spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w ujęciu ilościowym oraz w przeliczeniu na wartości energetyczne i składniki odżywcze, warunków mieszkaniowych badanych gospodarstw domowych, subiektywnej oceny sytuacji materialnej), a także niezbędnych danych, wykorzystywanych m.in. do: tworzenia wag do obliczania indeksów cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalenia wskaźnika kosztów utrzymania gospodarstw domowych, ustalenia poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalenia przez gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny - wskaźnik „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem”, obliczania wskaźników ubóstwa ekonomicznego, opracowania modeli symulacyjnych w zakresie obciążeń podatkowych gospodarstw domowych i świadczeń społecznych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • NBP,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • odbiorcy indywidualni,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje.
Dane osobowe:

Dane osobowe są niezbędne do zrealizowania celu badania i w większości są zmiennymi podstawowymi (core variables) ustalonymi przez Eurostat dla wszystkich badań społecznych. Informacja, czy osoba pozostaje w związku małżeńskim lub pozamałżeńskim, czy też jest w innej relacji z osobą odniesienia, tzn. jest krewnym lub osobą niespokrewnioną, jest konieczna do zdefiniowania relacji członków gospodarstwa domowego do osoby odniesienia, co z kolei jest niezbędne m.in. do wyodrębnienia rodzin. Polska, tak jak inne kraje UE, jest zobowiązana do przesyłania danych z badań realizowanych we współpracy z Eurostat. Brak jest możliwości pozyskania informacji z innych źródeł.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Osoby będące członkami gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy

Rozchody gospodarstw domowych. Dochody gospodarstw domowych. Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Charakterystyka gospodarstw domowych. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy demograficzne osób. Zasobność gospodarstw domowych. Aktywność ekonomiczna. Status na rynku pracy. Czas pracy. Cechy nieruchomości. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Cechy organizacyjno-prawne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych, w przekrojach: grupy społeczno-ekonomiczne; wielkość gospodarstwa domowego; grupy dochodowe; grupy kwintylowe (według poziomu uzyskiwanych dochodów); według wykształcenia osoby odniesienia w gospodarstwie domowym; klasa miejscowości zamieszkania (miasto/wieś); typy biologiczne gospodarstwa domowego; makroregiony; regiony; województwa; gospodarstwa domowe z osobami i bez osób niepełnosprawnych; zasięg i głębokość ubóstwa przy zastosowaniu różnych granic ubóstwa, w przekrojach: grupy społeczno-ekonomiczne; wielkość gospodarstwa domowego; grupy dochodowe; grupy kwintylowe (według poziomu uzyskiwanych dochodów); wykształcenie osoby odniesienia w gospodarstwie domowym; klasa miejscowości zamieszkania (miasto/wieś); typy biologiczne gospodarstwa domowego; makroregiony; regiony; województwa; gospodarstwa domowe z osobami i bez osób niepełnosprawnych; zasięg i głębokość ubóstwa przy zastosowaniu różnych granic ubóstwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem 2020 (Marzec 2021).
Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Polska w liczbach 2021 (Maj 2021),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021 (Grudzień 2021),
 • Budżety gospodarstw domowych w 2020 r. (Wrzesień 2021).
Informacje sygnalne
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 w świetle badania budżetów gospodarstw domowych (Maj 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Gospodarstwa domowe (Sierpień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Warunki Życia Ludności - Badanie BGD - warunki materialne ludności według klasy miejscowości zamieszkania (Sierpień 2021).