Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.46 Działalność przemysłowa

1. Symbol
1.46.01
2. Temat badania
Produkcja sprzedana przemysłu
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o produkcji sprzedanej przemysłu umożliwiającej bieżącą comiesięczną oraz roczną ocenę aktywności produkcyjnej przemysłu. Wskaźnik wzrostu (spadku) produkcji sprzedanej przemysłu istnieje powszechnie w świadomości społecznej jako miernik kondycji gospodarki. Wartość produkcji sprzedanej jest wykorzystywana również jako wagi w badaniach miesięcznych indeksów zmian cen producentów, a ponadto stanowi podstawowy element w systemie rachunków narodowych. Badanie produkcji przemysłowej metodą rodzaju działalności ma na celu uzyskanie informacji o działalności przemysłowej według jej rodzajów realizowanych we wszystkich podmiotach gospodarczych, niezależnie od ich zaklasyfikowania według PKD.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk,
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych (Dz. Urz. UE L 155 z 15.06.2007, str. 3),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 327 z 17.12.2019, str. 1).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • NBP,
 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 1 osoba i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E. Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji B, C, D, E.

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Ceny producentów wyrobów. Dane w zakresie rachunku zysków i strat, wybranych elementów bilansu, nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz ze sprzedaży towarów i materiałów, wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży, podatek akcyzowy od wyrobów własnej produkcji, podatek akcyzowy od towarów i materiałów, dotacje przedmiotowe. Przedsiębiorstwa niefinansowe: wyniki bilansowe, rachunek zysków i strat, środki trwałe brutto, nakłady na środki trwałe, liczba pracujących. Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób: pracujący i wynagrodzenia, nakłady na środki trwałe, środki trwałe brutto, przychody i koszty.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących (dane roczne), w przekrojach: kraj, sektory, formy własności, sekcje i działy PKD - wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe bez względu na liczbę pracujących; regiony, sektory własności - wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe; kraj, klasy wielkości przedsiębiorstw, sekcje i działy PKD - dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej; regiony, klasy wielkości przedsiębiorstw, sekcje i działy PKD - dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej; makroregiony, podregiony i powiaty - dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej; kraj - sekcje, działy, grupy i wybrane klasy - dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
Wskaźniki dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych dane roczne, w przekrojach: kraj, sekcje i działy PKD; regiony.
Produkcja sprzedana przemysłu w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłowych (dane roczne), w przekrojach: kraj, sekcje PKD i sektory własności, działy PKD.
Produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących oraz wskaźniki dynamiki w cenach stałych: miesiące przy różnych podstawach (przy stałej podstawie, wyrównane sezonowo i wyrównane dniami roboczymi), okresy narastające – analogiczny okres poprzedniego roku = 100, w przekrojach: kraj, sekcje i działy PKD – miesięcznie dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących i wskaźniki dynamiki w cenach stałych - okresy narastające, w przekrojach: regiony - miesięcznie dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Wskaźniki dynamiki produkcji sprzedanej w cenach stałych: miesiące przy różnych podstawach (niewyrównane i wyrównane sezonowo), okresy narastające - analogiczny okres poprzedniego roku=100, w przekrojach: 5 głównych grupowań przemysłu (MIGs) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych - miesięcznie dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących i wskaźniki dynamiki w cenach stałych dane narastające, w przekrojach: sekcje, działy, grupy PKD – kwartalnie dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
Produkcja sprzedana metodą rodzaju działalności (dane roczne), w przekrojach: kraj, sekcje i działy PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2022” (Grudzień 2022),
 • „Nakłady i wyniki przemysłu 2021” (Czerwiec 2021, Wrzesień 2021, Grudzień 2021, Kwiecień 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (Grudzień 2022),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022” (Lipiec 2022),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw 2021” (Czerwiec 2021, Wrzesień 2021, Grudzień 2021, Kwiecień 2022),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2021” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • „Przemysł – wyniki działalności w 2021 r.” (Czerwiec 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2022” (Grudzień 2022),
 • „Biuletyn statystyczny 2021” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022).
Informacje sygnalne
 • „Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w 2021 r.” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Przemysł i budownictwo – Produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa (Czerwiec 2021, Wrzesień 2021, Grudzień 2021, Marzec 2022),
 • Bank Danych Lokalnych – Przemysł i budownictwo – Produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa (Styczeń 2023),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu Short-term business statistics – Industry-Production in industry (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • Bazy SDDS – Dane gospodarcze i finansowe dla Polski – sektor podstawowy – Indeks produkcji (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Produkcja Przemysłowa – Przedsiębiorstwa przemysłowe (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Produkcja Przemysłowa – Produkcja sprzedana przemysłu według sekcji i działów PKD – dane ogólnopolskie (Lipiec 2022, Styczeń 2023),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Produkcja Przemysłowa – Produkcja sprzedana przemysłu według głównych grupowań przemysłowych – dane ogólnopolskie (Styczeń 2023),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Produkcja Przemysłowa – Produkcja sprzedana przemysłu według województw (Styczeń 2023),
 • Bank Danych Makroekonomicznych – Przemysł (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • Bank Danych Makroekonomicznych – Przemysł (Lipiec 2022, Grudzień 2022).