Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.17
2. Temat badania
Statystyka strukturalna przedsiębiorstw niefinansowych i jednostek zależnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wynikach działalności gospodarczej przedsiębiorstw, jej głównych cechach, strukturze rodzajowej i rozmieszczeniu terytorialnym, a także o strukturze aktywności przedsiębiorstw oraz o działalności w Polsce zagranicznych podmiotów zależnych, jak również jednostek działających za granicą zależnych od podmiotów krajowych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • NBP,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • organizacje międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • odbiorcy indywidualni,
 • inny użytkownik.
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych jest konieczne dla osiągnięcia celu badania, tj. dostarczenia informacji niezbędnych dla obserwacji całej populacji przedsiębiorstw (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Zmienne osobowe są wykorzystywane do przygotowania wyników badania opracowywanych na potrzeby strukturalnej statystyki przedsiębiorstw.

6. Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa będące producentami rynkowymi, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P, Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem działu 94).

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Nakłady inwestycyjne. Czas pracy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Kapitał zagraniczny w Polsce. Dane bilansowe. Cechy jednostek lokalnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dla jednostek dominujących najwyższego szczebla z siedzibą w Polsce będących producentami rynkowymi i ich krajowych jednostek zależnych będących producentami rynkowymi dane dotyczące: liczby jednostek, pracujących, obrotu, w przekrojach: rodzaje działalności dla wybranych poziomów i grupowań PKD.
Dla zagranicznych przedsiębiorstw będących producentami rynkowymi zależnych od przedsiębiorstw będących producentami rynkowymi i jednostkami dominującymi najwyższego szczebla z siedzibą w Polsce dane dotyczące: liczby jednostek, pracujących, obrotu, wynagrodzeń brutto, nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, w przekrojach: rodzaje działalności dla wybranych poziomów i grupowań PKD; kraj siedziby zagranicznych jednostek zależnych.
Dla przedsiębiorstw niefinansowych będących producentami rynkowymi pod kontrolą zagraniczną dane dotyczące: wartości wytworzonych, kosztów wytworzenia, nakładów pracy i inwestycji, w przekrojach: wybrane kraje pochodzenia zagranicznych jednostek dominujących; rodzaje działalności dla wybranych poziomów i grupowań PKD.
Dla rynkowych podmiotów gospodarki narodowej liczba nowych rejestracji i upadłości, w przekrojach: rodzaje działalności (sekcje PKD).
Dla przedsiębiorstw niefinansowych będących producentami rynkowymi dane dotyczące: wartości wytworzonych, kosztów wytworzenia, nakładów pracy, inwestycji i struktury aktywności, w przekrojach: rodzaje działalności dla wybranych poziomów i grupowań PKD; klasy wielkości przedsiębiorstw według pracujących; klasy wielkości obrotów; jednostki terytorialne NUTS 2.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2017–2021” (Czerwiec 2023).
Informacje sygnalne
 • „Statystyka strukturalna przedsiębiorstw w 2021r.” (Sierpień 2023),
 • „Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w 2021 r.” (Maj 2021, Sierpień 2021, Listopad 2021, Luty 2022).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu Structural Business Statistics – Statystyka IFATS (Listopad 2023),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu Structural Business Statistics – Demografia przedsiębiorstw (Wrzesień 2023),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu Structural Business Statistics – Przemysł, Budownictwo, Usługi i Handel (Grudzień 2023),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu Structural Business Statistics – statystyka Outward FATS (Grudzień 2023).