Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2022

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.02
2. Temat badania
Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat funkcjonowania przemysłu okrętowego.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

  • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 30.1 produkcja statków i łodzi, do klasy 33.15 naprawa i konserwacja statków i łodzi.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność przemysłu stoczniowego.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Nowe zamówienia, portfel zamówień i wybudowane statki, w przekrojach: ogółem, w tym na eksport i kraj.
Portfel zamówień i wyremontowane statki, w przekrojach: ogółem, w tym na eksport i kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • „Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2023” (Grudzień 2023),
  • „Gospodarka morska w Polsce w latach 2021 i 2022” (Listopad 2023).
Publikacje innych jednostek
  • „Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym Raport Centrum Techniki Okrętowej S.A. za 2021 r.” (Styczeń 2023).
Informacje sygnalne
  • „Gospodarka morska w Polsce 2022 r.” (Kwiecień 2023).