Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2022

1.49 Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol
1.49.05
2. Temat badania
Obrót i działalność gastronomiczna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci gastronomicznej, świadczonych usługach gastronomicznych, wielkości przychodów z działalności gastronomicznej.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk,
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa – województwo,
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • Sejm, Senat,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja rządowa,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • inny użytkownik.
Dane osobowe:

Zbieranie danych osobowych jest niezbędne dla uzyskania dobrej jakości wyników badania.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do działu 55 zakwaterowanie, 56 gastronomia.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność gastronomiczna. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Placówki gastronomiczne, w przekrojach: województwa, rodzaj, typ placówki, sektory własności (w okresach rocznych).
Przychody z działalności gastronomicznej, w przekrojach: województwa, rodzaj przychodów.
Dynamika obrotów w cenach bieżących w jednostkach, w których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2023” (Grudzień 2023),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2023” (Lipiec 2023),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2023” (Grudzień 2023),
 • „Rynek wewnętrzny w 2022 r.” (Październik 2023).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Statystyka krótkookresowa – Obrót (działy 55 i 56 według PKD) (Lipiec 2022, Październik 2022, Styczeń 2023, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Grudzień 2022, Listopad 2022, Luty 2023, Marzec 2023).