Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.45 Działalność rolnicza

1. Symbol
1.45.38
2. Temat badania
Koniunktura w rolnictwie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o ocenach dokonywanych przez rolników dotyczących aktualnej i przewidywanej sytuacji prowadzonych przez nich gospodarstw rolnych. Pozyskane dane i wyliczane na ich podstawie wskaźniki koniunktury są wykorzystywane do opracowania bieżących informacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, a także do analizy bieżącej sytuacji w rolnictwie, określenia tendencji i kierunków zmian oraz prognoz umożliwiających ocenę warunków produkcyjno-rynkowych w rolnictwie.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Konieczność pozyskania danych osobowych wynika z przyjętej metodologii badania, zebrania kompletnych informacji bezpośrednio od respondentów z wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Brak jest możliwości pozyskania informacji z innych źródeł.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, gospodarstwa rolne osób fizycznych.

7. Zakres przedmiotowy

Koniunktura w gospodarstwie rolnym. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Użytkowanie gruntów w gospodarstwie rolnym.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Oceny dokonywane przez rolników dotyczące aktualnej i przewidywalnej sytuacji gospodarstw rolnych: opinie o bieżącym i przyszłym kształtowaniu się sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego, opłacalności produkcji rolniczej oraz popytu; opinie dotyczące zmian sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych; informacje o źródłach finansowania, wykorzystywanych przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz celach na jakie te środki były przeznaczane; informacje o czynnikach sprzyjających i ograniczających prowadzenie działalności rolniczej. Informacje są prezentowane jako struktury, salda odpowiedzi oraz wskaźniki, w przekrojach: kraj, NUTS 2, ukierunkowanie produkcyjne gospodarstw rolnych, wiek i wykształcenie użytkowników, grupy obszarowe użytków rolnych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • „Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym i drugim półroczu 2023 r.” (wrzesień 2023, marzec 2024).