Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
KFT-OB/a - sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
KFT-OB/a - sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin; urzędy dzielnic m.st. Warszawy;

metoda obserwacji pełnej
Co 4 lata do 1 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Obiekty sportowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019